www.revitrane.com Wypełniacze monofrazowe

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka NewU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-966, ul. Prozy 27 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 447585, NIP: 6762461323, REGON: 122761339
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną:iod@newu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – realizacji usług medycznych

b)na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO – wykonania umowy zawartej z Pacjentem – przez okres obowiązywania umowy;

c)na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO – wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. dla celów administracyjnych, ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych – w okresie koniecznym dla realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów prawa;

d)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust.2 lit. c) RODO – ochrony żywotnych interesów Pacjentów lub innych osób fizycznych np. w zakresie ochrony integralności fizycznej lub życia osoby, której dane dotyczą – w okresie koniecznym dla podjęcia interwencji;

e)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu dochodzenia roszczeń – przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń powstały

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty zewnętrzne z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu bezpiecznego wykonania zabiegu. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek